�%@ Page Language="VB" Debug="true" AutoEventWireup="false" CodeFile="Resume.aspx.vb" Inherits="Mod_Core_Pages_Employment_Resume" %> فرم استخدام کارخانه آریا چسب
مشخصات فردی
شغل درخواستی :   پست الکترونیکی :  
نام :   نام خانوادگی :  
نام پدر :   شماره شناسنامه :  
جنسیت :   سن :  
محل تولد :   محل صدور :  
وضعیت نظام وظیفه :   نوع معافیت :
آخرین مدرک تحصیلی :   محل تحصیل :  
وضعیت تاهل :   تعداد فرزند :
شغل همسر : ملیت :  
مذهب :   شماره بیمه تامین اجتماعی :
کد ملی :   کد پستی ده رقمی :
آدرس :      
تلفن منزل :   همراه :
 تلفن تماس مواقع ضروری : نام و نام خوانوادگی : نسبت :